Strona Główna Ormus Techuanga Ormus Deus Ormus Infinium Ormus Etherium Ormus Omega Ormus AURUM Ormus INCENDO Ormus SINTESIA Ormus Indywidualny Ciekawostki Ormus | m-materia Kontakt Pomocne Informacje NAPISALI DO NAS
Ormus Etherium Ormus Omega Ormus SINTESIA Ormus Deus Ormus Omega Ormus Etherium Ormus AURUM Ormus Infinium Ormus SINTESIA Ormus INCENDO Ormus Indywidualny Ormus Deus Ormus Techuanga

§ 1. Warunki gólne Strona internetowa, działająca pod adresem ormus24.pl, nie jest sklepem internetowym. Strona zawiera prezentację ogólną techonologii i substancji nad którymi pracujemy. Właścicielem ormus24.pl jest osoba fizyczna Dominik Wojczyk. 1. Ormus24.pl nie prowadzi sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej omus24.pl. Strona prowadzi prezentację ogólną techonologii i substancji nad którymi pracujemy, a każda osoba zinteresowana i popierająca tę technologię może przekazać darowiznę w dowolnej formie akceptowalnej dla twórców ormus24.pl. W zamian ormus24.pl może wysłać upominek do darczyńcy, jeżeli darczyńca wyraża taką ochotę. Upominkiem może być jakiś przedmiot prezentowany na stronie ormus24.pl, jeżeli darczyńca sobie takowy zażyczy. Ormus24.pl również często przekazuje wybranym przez siebie osobom próbki technologiczne w postaci upomniku/darowizny, są to jednak tylko osoby wybrane przez ormus24.pl.

2. Przekazanie darowizny nie oznacza zawarcia umowy kupna/sprzedaży, jednak w ramach rekompensaty za przekazaną darowiznę ormus24.pl może wysyłać upominek, który może również mieć formę wybranego za strony ormus24.pl przedmiotu.

3. Wszelkie zapotrzebowania na próbki technologiczne przyjmowane są poprzez ormus24.pl i są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu za pomocą działu KONTAKT. Wysyłając próbkę ormus24.pl może poprosić o zwrot kosztów materiałowych oraz wysyłkowych.

4. Zgłoszenia zainteresowania i/lub przekazania darowizny na rzecz  ormus24.pl może dokonywać każda osoba pełnoletnia.

5. Zgłoszenie zapotrzebowania na próbki, nie wymaga żadnej rejestracji. Nie są tworzone żadne konta klientów w systemie, a dostęp do strony jest taki sam dla wszystkich użytkowników sieci.

6. Żadna osoba nie jest zobowiązana do posiadania kont i haseł na naszym serwerze oraz ich zabezpieczania podczas korzystania z ormus24.pl.

7. Korzystając z ormus24.pl zgadzasz sie z tym regulaminem i akceptujesz go.

8. Wszystkie przedmioty przezentowane na stronie ormus24.pl są aktualne, posiadają instrukcje obsługi bądź użycia, gotowe do wglądu dla osób zainteresowanych. Substancje nie posiadają gwarancji jako produkt testowy, jednak materiały użyte do ich wykonania są dopuszczone do obiegu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Każda zainteresowana osoba może korzystać ze strony internetowej ormus24.pl całą dobę. Aby otrzymać przedmiot będący obiektem zainteresowania, można przekazać darowiznę wskazując na przedmiot zainteresowania za pomocą formularza. Przekazanie przedmiotu w postaci upomniku jako podziękowania za darowiznę następuje po przekazaniu darowizny na życzenie darczyńcy.

10. Przedmioty mogą być dostarczane terenie całej Polski oraz innych krajów. Koszty dostawy upominku na terenie Polski ponosi ormus24.pl pod warunkiem, że nie jest to przesyłka pobraniowa. Przesyłki zagraniczne objęte są cennikiem dostaw przez Global Express będący jednym z serwisów Poczty Polskiej, a jego regulamin jest dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej.

11. Po przekazaniu donacji ormus24.pl podejmuje kontakt mailowy z darczyńcą, jeżeli istnieje taka potrzeba.

12. Po przekazaniu donacji, darczyńca może otrzymać informację drogą mailową potwierdzającą przekazanie darowizny w zalezności od wybranej formy jej przekazania.

13.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie wybranego przedmiotu jako upominku, a wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba zinteresowana przedmiotem, bądź powstałych wskutek okoliczności, za które ormus24.pl i darczyńca nie ponoszą odpowiedzialności, w tym powstałych w wyniku działania siły wyższej, ormus24.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania przedmiotu i/lub zwrotu przekazanej darowizny na życzenie darczyńcy.

§ 2. Cena przedmiotów

1. Przedmioty prezentowane na ormus24.pl są wolne od cen i są upominkami. Każda osoba może samodzielnie ustalić wysokość darowizny jaką może przekazać na rzecz ormus24.pl. W zamian za przekazanie darowizny, jeżeli darczyńca sobie życzy, ormus24.pl może wysłać wybrany przedmiot w postaci upominku. ormus24.pl niekoniecznie musi się zgodzic na przekazanie upominku.

2. Przy niektórych przedmiotach mogą znajdować się sugerowane wysokości donacji lub wartości minimalne donacji. Donacja = darowizna.

3. Informacja na temat całkowitego kosztu dostawy upominku przedstawiana jest każdej osobie zainteresowanej.

4. ormus24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany sugerowanych wysokości donacji oraz darowizn minimalnych.

5. Formy doręczenia upominków, uzgadniane są z darczyńcą. Koszty przesyłki pokrywane są przez ormus24.pl z wyjątkiem przypadków, gdy dostarczenie obejmuje teren poza Polską.

6. Przedmioty przedstawione na stronie ormus24.pl nie stanowią oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Formy przekazania darowizny

1. Przekazanie darowizny może być dokonane w sposób wybrany przez darczyńcę, jeżeli ta forma jest akceptowalna przez ormus24.pl. Warunkiem otrzymania upomniku jest przekazanie darowizny, z wyjatkiem przypadków o których mowa w punkcie 1 § 1 niniejszego regulaminu.

3. Standardowy czas dostarczenia upomniku wynosi średnio 72h. Maksymalny czas  nie przekroczy 14 dni roboczych.

4. Przekazanie wybranych przedmiotów/upomników o różnym czasie kompletacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, czyli po upływie czasu o najdłuższym czasie kompletacji.

5. W przypadku, gdy obiecany maksymalny czas kompletacji  upominków jest przekroczony, a część upominków przeznaczonych do wysyłki nie zostanie jeszcze skompletowana, darczyńca otrzymuje informację o niedostępności przedmiotu. W tej sytuacji darczyńca może zrezygnować z przyjęcia wszystkich upominków, może również poprosić o zwrot darowizny, zrezygnować z niedostępnych przedmiotów i przyjąć przedmioty pozostałe lub wyrazić zgodę na kompletację w trybie przedłużonym.

6. ormus24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie upomniku lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego lub  niedokładnego adresu dostawy oraz sytuacji wynikłych z winy dostarczyciela przesyłek.

7. W celu ułatwienia spełnienia oczekiwań każdej osoby, pomiędzy ormus24.pl a  osobą zinteresowaną może być prowadzona korespondencja e-mailowa. W jej ramach mogą być wysyłane wiadomości dotyczące upomników i wysyłki na rzecz przedmiotów mieszczących się w ramach zainteresowania darczyńcy.

8. ormus24.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobe zainteresowaną przedmiotami ze strony ormus24.pl, oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lokalnym używanym przez darczyńcę.

§ 4. Gwarancja

1. Przedmiot w postaci upomniku od ormus24.pl jako produkt testowy nie posiada gwarancji, jednak ormus24.pl może zagwarantować sprawność mechaniczną początkową. Podstawą do uznania gwarancji (np. uszkodzenie w trakcie przesyłki) jest posiadanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie przesyłki. Może być to koperta ze stemplem pocztowym, w której otrzymano przedmioty lub pudełko z danym adresowymi i czytelnym stemplem pocztowym. Wymagane są równiez fotografie przyjęcia uszkodzonej przesyłki.

2. Gwarancja nie obejmuje zmian wynikłych w trakcie używania przedmiotów/upominków takich jak przebarwienia, zabrudzenia, oraz uszkodzeń mechanicznych wynikłych np. z upuszczenia przedmiotu lub uderzenia nim o twardą powierzchnię.

§ 5. Wymiana przedmiotu

1. Wszystkie upominki otrzymane od ormus24.pl podlegają wymianie, jeśli posiadają wady konstrukcyjne bądź wykonawcze, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu i szkoda taka została potwierdzona przez spisanie protokołu uszkodzenia z przedstawicielem instytucji, która dostarczała przedmiot, lub przedmiot jest niezgodny z informacjami wyszczególnionymi przez osobę zainteresowaną.

2. Adresat przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując produktu. Przyjęcie produktu przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

3. Odbiorca musi złożyć nadawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Nie skraca to okresu odpowiedzialności ormus24.pl, który wynosi 2 lata od dnia wydania upominku.

4. Warunkiem koniecznym, rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego upominku wraz z opakowaniem w którym zostało ono dostarczone zawierającym dokument nadania i odbioru opieczętowany przez dostarczyciela (dotyczy Poczty Polskiej),
oraz opisem reklamacji i żądaniem usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad, lub odstąpienie od przyjęcia przedmiotu. Przedmioty należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres znajdujący się na dokumencie nadania.

5. ormus24.pl najpóźniej w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji ustosunkuje się do niej i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

6. W przypadku uznania reklamacji, następuje zwrot uiszczonej przez darczyńcę darowizny (w przypadku odstąpienia od przyjęcia przedmiotów)  bądź naprawa lub wymiana upominków na nowy. Decyzję o postępowaniu w tych sprawach podejmuje darczyńca.

7. W przypadku uznania reklamacji, zostają zwracane koszty odesłania zwykłą przesyłką pocztową upomniku, który nie spełnił oczekiwań.

8. Darowizny są zwracane przelewem bankowym na podany numer konta, lub przekazem pocztowym. Donacje są zwracane w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji przedmiotu/upominku.

10. W przypadku nieuzasadnionych roszczeń i reklamacji, upominek jest odsyłany listem zwykłym poleconym na podany adres.

11. W przypadku zaginięcia przesyłki w czasie transportu procedura reklamacyjna jest uruchamiana 14 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia. Do darczyńcy jednak ze strony ormus24.pl wysyłany jest kolejny upominiek bez oczekiwania na wynik procedury reklamacyjnej Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

§ 6. Odstąpienie od przekazania darowizny

1. Każda osoba może odstąpić od przyjęcia upominków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od przyjęcia przedmiotów wygasa po upływie 14 dni odpowiednio od dnia w którym darczyńca objął przedmioty jako upominek w posiadanie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od przyjęcia upominiku, darczyńca musi poinformować o swojej decyzji odstąpienia w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) lub za pomoca formularza kontaktowego na stronie krysztaly.eu.

4. Niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od przyjęcia przedmiotów wysyłane jest na adres e-mailowy podany przez darczyńcę.

§ 7. Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od przekazania darowizny na rzecz ormus24.pl, ormus24.pl zwraca darczyńcy otrzymaną darowiznę. Istnieje możliwość, że darczyńca w tym przypadku nie otrzyma upominków, ale nie jest to regułą.  Zwrotu darowizny dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył darczyńca przy pierwotnej transakcji, chyba że darczyńca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku darczyńca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2. ormus24.pl może wstrzymać się ze zwrotem darowizny do czasu otrzymania zwrotów upominków z których darczyńca rezygnuje, jednak nie jest to regułą.

3. Osoba zwracająca przedmioty/upominki ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

4. Darczyńca odpowiada za zmniejszenie wartości upominku wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotu upominku.

5. W sytuacji zwrotu upominku w terminie określonym w tym regulaminie ormus24.pl przyjmie zwrot, o ile przesyłka taka nie będzie przesyłką pobraniową. ormus24.pl nie przyjmie też paczek odesłanych za pobraniem.

§ 8. Usługa Newsletter i maile reklamowe

1. ormus24.pl nie prowadzi polityki marketingowej, nie kolekcjonuje maili ani danych osób zainteresowanych. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystając ze strony ormus24.pl potencjalna osoba zainteresowana wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w odpowiednich polach wymaganych do skutecznego przekazania darowizny oraz ich przetwarzanie w celu wysyłki upominków. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wysłanie upominku.

3. Administratorem bazy danych osób używających płatności są organy, których używa darczyńca.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. ormus24.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie upominków i próbek technologicznych prezentowanych na stronie ormus24.pl.

2. Opisy przedmiotów/upominików znajdujące się na ormus24.pl służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji przedmiotów, mogą one posiadać również formę skróconą. Zdjęcia przedmiotów umieszczone na stronie internetowej mają charakter poglądowy. Przedmioty prezentowane na zdjęciach witryny mogą się nieznacznie różnić wyglądem od tych w postaci fizycznej. Uzależnione jes to od dostępności materiałów pomocniczych na rynku.

3. Umieszczenie na witrynie ormus24.pl informacji na temat określonych przedmiotów, nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji.

4. ormus24.pl zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym internautów.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,ustawy z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

6. ormus24.pl dokłada należytej staranności, aby opis przedmiotów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. kolorów, konfiguracji, itd.) - ewentualne rozbieżności lub błędy zostaną skorygowane w trakcie korespondencji z osobami otrzymującymi upominek.

7. Materiały, zamieszczone na stronie ormus24.pl w tym jego elementy jak grafika, opisy i teksty podlegają ochronie prawnej. Opisy przedmiotów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład witryny ormus24.pl są własnością ormus24.pl i jej właścicela oraz zostały wykonane na potrzeby witryny przez autorów, oraz nie pochodzą z żadnych źródeł zewnętrznych.

8. Wszystkie nazwy przedmiotów na stronie ormus24.pl są unikalne i podlegają ochronie prawnej. Używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2018r.

10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności ormus24.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11. ormus24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ormus24.pl

14. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.

§ 11. Wyłączenie odpowiedzialności


1. Z punktu widzenia naukowego nie zalecamy stosowania ani nie proponujemy spożywania materiałów przedstawionych na stronie ormus24.pl, ponieważ  wciąż tak niewiele o nich wiadomo. Udostępniamy informacje, aby można było rozpocząć osobiste badania dotyczące ich właściwości. Zdajemy sobie sprawę, że mimo tych zaleceń niektóre osoby będą je spożywać, dlatego do każdego specyfiku dołączone są ważne informacje na temat spożywania na własną odpowiedzialność.


2.Nie bierzemy odpowiedzialności za efekty spożywania naszych specyfików, oraz za eksperymantalne stosowanie ich w dowolnej formie przez osoby trzecie na rzecz poprawy zdrowia, polepszenia jakości upraw, leczenia zwierząt itp. ponieważ substancja nie jest lekiem, nie jest produktem lekopochodnym, nie jest produktem lekopodobnym, ani nie jest również  suplementem diety.


3. Substancja nie jest narkotykiem, ani środkiem odurzającym i nie posiada takowych właściwości uznawanych jako destruktywne dla zdrowia i umysłu, jednakże z racji kompleksowości odzziaływań, mogą pojawić się  tymczasowe zaburzenia fizyczne u niektórych osób.
REGULAMIN ormus24.pl